Axxell i Karis

Toisen asteen ammattikoulut

Bangatan 75
10300 Karis

Beatrice Westerlund
029 001 7420
hs@axxell.fi
http://www.axxell.fi/karis