Knattebo daghem

Daghem, Förskola

Tallgatan 5
66100 Malax

Ann-Caroline Hemming
06-3477391
050 3012786
knattebo.daghem@malax.fi