Svenska samskolan i Tammerfors, gymnasiet

Gymnasium

Koulukatu 14
33200 Tammerfors

Ronny Holmqvist
050-549 9449
kansli@samskolan.fi
http://www.samskolan.fi/