Pojo kyrkoby skola

Базовое образование с 1 - 6 классы

Hanna Gardbergsvägen 1
10420 Skuru

Johanna Westerlund
019-289 3697
johanna.westerlund@raseborg.fi
http://www.edu.raseborg.fi/pojokyrkobyskola